Tổng quan về chế độ Kế toán và kiểm toán của công ty tại Việt Nam

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Việt Nam đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán (“VAS”) từ năm 2001 đến năm 2005, về cơ bản là dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế cũ nhưng có sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam. Việt Nam chưa ban hành các chuẩn mực kế toán cho những vấn đề quan trọng như công cụ tài chính, suy giảm giá trị tài sản, giá trị hợp lý, v.v…

Luật Kế toán và các hướng dẫn kế toán

Luật Kế toán là văn bản quy định kế toán cao nhất do Quốc hội ban hành. Các vấn đề kế toán tiếp tục được điều chỉnh bởi hệ thống các nghị định, thông tư, quyết định, công văn và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kế toán Việt Nam chủ yếu dựa trên quy tắc tuân thủ hơn là đưa ra các nguyên tắc kế toán. Chế độ kế toán Việt Nam (“CĐKT VN”) bao gồm các hướng dẫn kế toán và hệ thống báo cáo tài chính (“BCTC”), theo đó cung cấp mẫu hệ thống tài khoản kế toán, mẫu BCTC, mẫu sổ sách kế toán, mẫu chứng từ kế toán, và hướng dẫn chi tiết hạch toán kế toán cho các giao dịch cụ thể.

Các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư và người điều hành dầu khí áp dụng các hướng dẫn kế toán riêng cho từng loại hình công ty. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn kế toán cho các tổ chức tín dụng.

Yêu cầu kế toán

 • Khuôn khổ: chế độ kế toán Việt Nam
 • Chữ viết: chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Hồ sơ kế toán phải được thể hiện bằng tiếng Việt, nhưng có thể kết hợp với một ngôn ngữ nước ngoài thường được sử dụng.
 • Kỳ kế toán: kỳ kế toán năm là 12 tháng. Kỳ kế toán năm đầu tiên của công ty mới được thành lập tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm và không được dài hơn 15 tháng. Tương tự, kỳ kế toán năm cuối cùng cũng không được dài hơn 15 tháng.
 • Đơn vị tiền tệ: đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (“VND”). Tất cả các công ty có hoạt động thu chi chủ yếu bằng ngoại tệ có thể xem xét sử dụng một ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và khi soạn lập BCTC nếu đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp lập BCTC bằng đồng ngoại tệ thì phải chuyển đổi BCTC ra VND khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam.
 • Chứng từ kế toán: chứng từ kế toán và sổ kế toán có thể được lưu trữ trên giấy hoặc lưu trữ trên phương tiện điện tử. Chứng từ kế toán và sổ kế toán được lưu trữ trên phương tiện điện tử thì không phải in ra giấy để lưu trữ. Khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm toán, công ty phải có trách nhiệm in ra giấy các tài liệu kế toán điện tử, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc kế toán trưởng.
 • Con dấu: công ty được quyền chủ động quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện Điều lệ công ty.
 • Lưu trữ tài liệu kế toán: năm (05) năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành; mười (10) năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập BCTC, sổ kế toán và BCTC năm.

Không lưu trữ sổ sách kế toán được xem là không tuân thủ CĐKT VN. Cơ quan thuế sử dụng việc không tuân thủ đúng CĐKT VN làm cơ chế để đánh giá lại về thuế và xử phạt, ví dụ như không cho công ty hưởng các ưu đãi thuế TNDN, không cho phép tính các chi phí được trừ để tính thuế TNDN, không cho phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào/hoàn thuế GTGT.

Báo cáo tài chính

Hệ thống BCTC theo VAS bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng thuyết minh BCTC, bao gồm thuyết minh vốn chủ sở hữu

Công ty cần phải bổ nhiệm Kế toán trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn liên quan. Báo cáo tài chính năm phải được sự phê duyệt của Kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật và một bản sao của BCTC phải được nộp cho được nộp cho cơ quan Nhà nước theo yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra, các công ty niêm yết và các công ty có lợi ích công chúng phải lập BCTC bán niên.

Triển khai áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”)

Một trong những lĩnh vực mà Bộ Tài chính tập trung vào là việc thúc đẩy áp dụng IFRS ở Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 345/QĐ/BTC về việc phê duyệt đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình áp dụng IFRS bao gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 – giai đoạn chuẩn bị áp dụng IFRS (2020 đến 2021); giai đoạn 2 – giai đoạn áp dụng IFRS tự nguyện (2022 đến 2025); và giai đoạn 3 – giai đoạn áp dụng IFRS bắt buộc (sau năm 2025).

IFRS được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các công ty bao gồm nâng cao tính minh bạch của thông tin tài chính và khả năng so sánh trong báo cáo tài chính, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho các bên liên quan và thu hút dòng vốn nước ngoài.

Yêu cầu kiểm toán

Việt Nam đã ban hành 47 chuẩn mực kiểm toán, về cơ bản là dựa trên các chuẩn mực quốc tế nhưng có sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm của tất cả các đơn vị sau đây phải được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam:

 • Đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Các tổ chức tín dụng; Tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Công ty mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên;
 • Công ty nhà nước; Công ty thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước.

Các báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán phải được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và các báo cáo tài chính bán niên được soát xét phải được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính. Các báo cáo tài chính này phải được nộp cho cơ quan cấp phép hiện hành, Bộ Tài chính, cơ quan thuế địa phương, Cục Thống kê và các cơ quan hữu quan khác.

Hợp đồng kiểm toán phải được ký kết với các công ty kiểm toán độc lập không muộn hơn 30 ngày trước khi kết thúc năm tài chính của công ty.

Theo quy định chung về luân chuyển kiểm toán viên cho tất cả các công ty, các kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán được yêu cầu phải được luân chuyển sau ba năm liên tiếp. Ngoài các yêu cầu về luân chuyển kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán, các kiểm toán viên hành nghề phải được luân chuyển sau bốn năm liên tiếp kiểm toán các công ty đại chúng. Các tổ chức tín dụng phải thực hiện luân chuyển công ty kiểm toán sau năm năm liên tiếp.

Kiểm toán nội bộ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ để đưa ra khuôn khổ pháp lý cho việc thiết lập và thực hiện kiểm toán nội bộ, cũng như vai trò và trách nhiệm của chức năng kiểm toán nội bộ và các bên liên quan khác. Mục đích của nghị định là để các doanh nghiệp áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất về kiểm toán nội bộ, nâng cao tính minh bạch của thông tin trên thị trường và hiệu quả và hiệu lực của quản trị công ty. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có hiệu lực, các đối tượng áp dụng phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại nghị định này.

Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc khách hàng sử dụng các thông tin nêu trên mà chưa qua tham vấn của chuyên gia. Trong trường hợp khách hàng quan tâm và cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, thuế, kế toán, giấy phép và các vấn đề khác, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@duongluat.com hoặc qua điện thoại: 028 3838 6989 để được giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *