Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân

I. Căn cứ pháp lý

EVFTA, CPTPP

II. Điều kiện chi tiết

1. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-22: Phát triển năng lượng

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến thủy điện và điện hạt nhân.

2. EVFTA: Phụ lục 8-C: Việt Nam có thể ban hành hoặc duy trì bất kỳ biện pháp liên quan đến hoạt động của một doanh nghiệp theo định nghĩa tại điểm 1(e) và 1(m) của Điều 8.2 (Các định nghĩa) mà không phù hợp với khoản 2 Điều 8.5 (Đối xử quốc gia), với điều kiện biện pháp đó không trái với với các cam kết nêu tại Phụ lục 8-B (Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *