Quy định pháp luật Việt Nam cho ngành sản xuất giấy

1. Căn cứ pháp lý

– ACIA, EVFTA, CPTPP

– Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Điều kiện chi tiết

2.1. ACIA: Sản xuất giấy (kèm với phát triển nguồn nguyên liệu thô trong nước)  (ISIC 2101):

Các dự án/khoản đầu tư sản xuất trong những ngành này phải tuân thủ với các yêu cầu cụ thể về nguồn nguyên liệu trong nước[1], kỹ thuật, và/hoặc môi trường và/hoặc chất lượng mà có thể trái với điều khoản về đối xử quốc gia trong ACIA.

2.2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-28: Sản xuất giấy

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì các biện pháp không phù hợp với Điều II.9.1.(h) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong ngành này.

2.3. EVFTA: Phụ lục 8-B

Sản xuất giấy và các sản phầm từ giấy: không hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *