Quản lý ngoại hối liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã công bố Thông tư số 06/2019 / TT-NHNH (“Thông tư 06”) quy định chi tiết chính sách quản lý ngoại hối liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư 06 này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 09 năm 2019. Trong bản cập nhật này, chúng tôi sẽ liệt kê những điểm đáng chú ý nhất trong Thông tư 06 để các bạn tham khảo:
1. Chủ sở hữu bắt buộc của Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (“DICA”) bao gồm

a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thông tư 06 nêu rõ định nghĩa về Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể là:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế có ít nhất một trong các thành viên hoặc cổ đông là người nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên; và
 • Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP (quan hệ đối tác công tư).

(b) Bên nước ngoài trong hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP thay vì thành lập doanh nghiệp dự án.

2. NHNN khá chặt chẽ đối với phần vốn góp của nhà đầu tư.

Thông tư 06 quy định rằng số vốn góp của nhà đầu tư cũng có thể được xác định bằng cách xem xét số vốn trong:

 • Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành);
 • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hợp đồng PPP đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 • Các tài liệu khác chứng minh việc góp vốn hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài.

3. Dự kiến việc mở DICA, có một số quy định như sau

Nhà đầu tư chỉ được mở 01 tài khoản ngoại tệ tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;

Đối với đồng Việt Nam, nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng mở DICA bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam;

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hơn 01 hợp đồng BCC hoặc thực hiện nhiều dự án PPP thì nhà đầu tư nước ngoài đó phải mở các DICA riêng tương ứng với từng hợp đồng BCC hoặc dự án PPP.

4. Các doanh nghiệp sau đây phải đóng DICA, đồng thời nhà đầu tư nước ngoài của họ không ở Việt Nam sở hữu cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp đó phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)

 • Doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài sở hữu dưới 51% vốn điều lệ, trừ doanh nghiệp được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Doanh nghiệp không phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng đã thực hiện thủ tục đó và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; và
 • Trường hợp doanh nghiệp quy định tại các điểm a, b và c trên đây đang vay, trả nợ nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp thì được tiếp tục duy trì tài khoản này để vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về vay nước ngoài và trả nợ của doanh nghiệp.

5. Tất cả các hoạt động sau đây chỉ giới hạn trong một DICA

a) Chuyển ra nước ngoài:

 • Vốn đầu tư trực tiếp khi giảm vốn đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP;
 • Nợ gốc, lãi và chi phí của khoản vay nước ngoài (trừ trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép mở tài khoản khoản vay khi đồng tiền của khoản vay không tương ứng với đồng tiền của DICA đã mở); lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam;

b) Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp giữa nhà đầu tư tại Việt Nam và nhà đầu tư không ở Việt Nam tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; và

c) Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư:

 • Giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam hoặc giữa các nhà đầu tư tại Việt Nam và các nhà đầu tư tại Việt Nam trong hợp đồng BCC;
 • Giữa các nhà đầu tư ngoài Việt Nam hoặc giữa các nhà đầu tư ngoài Việt Nam và các nhà đầu tư tại Việt Nam trực tiếp thực hiện các dự án PPP

6. Thời hạn chuyển tiếp

 • Việc chuyển đổi giữa DICA và IICA phải được thực hiện trong vòng 01 năm kể từ ngày Thông tư 06 này có hiệu lực (tức là không quá ngày 06 tháng 9 năm 2020);
 • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 51% vốn điều lệ mà chỉ mở IICA thì cần đóng IICA và mở DICA.

Recently, the State Bank of Vietnam (“SBV”) published Circular No. 06/2019/TT-NHNH (“Circular 06”)  for detailing the policies in the management of foreign exchange with reference to foreign direct investment in Vietnam. This Circular 06 will take effect as from 06 September 2019. In this update, we will list out the most notable points in Circular 06 for your reference:


1. Direct Investment Capital Account (“DICA”)’s required-owners include
(a) Enterprises invested by foreign direct investment. Circular 06 states evidently the definition of Enterprises invested by foreign direct investment. Specifically, they are:
 • Enterprises set up under the form of establishing economic organizations, with at least one of the members or shareholders are foreign, and granted an Investment Registration Certificate;
 • Enterprises whose foreign capital accounts for 51% and above of their charter capital; and
 • Project enterprises established by foreign investors to implement PPP (Public-Private Partnership) projects.

(b) Foreign party in a BCC contract, a foreign investor who directly implements a PPP project instead of setting up a project enterprise.


2. The SBV has a tight grip on the contributed capital amount of the investor
Circular 06 dictates that the contribution capital amount of the investor can also be determined by looking at the capital amount in:
 • Establishment and operation license (for enterprises established and operating under specialized laws);
 • Notice of satisfaction of conditions for capital contribution, share purchase, share acquisition capital contributed by foreign investors;
 • PPP contracts signed with competent state agencies; and
 • Other documents proving the legal capital contribution of foreign investors.

3. Apropos of opening a DICA, there are some regulations as follows
The investor shall only open 01 accounts per foreign currency in an authorized bank to perform lawful collection and payment transactions in such foreign currency related to foreign direct investment in Vietnam;
In the case of Vietnam Dong, the investor shall open only 1 Vietnam Dong account in the bank where it has opened its DICA in foreign currency for lawful collection and payment transactions in Vietnam dong related to foreign direct investment activities in Vietnam;

In case a foreign investor is involved in more than 01 BCC contracts or implement more than 1 PPP projects, that foreign investor must open separate DICAs corresponding to each BCC contract or PPP project.


4. The following enterprises must close their DICA, concurrently their foreign investors who are non-Vietnam-based-in owning shares or contributed capital in such enterprises must open an indirect investment capital account (IICA)
 • Enterprises whose foreign investors own less than 51% of their charter capital, except for enterprises established under Investment Registration Certificate required by law;
 • Enterprises whose procedures for issuance of Investment Registration Certificate not required but they have undergone such procedure and been granted an Investment Registration Certificate;
 • Enterprises invested by foreign direct investment have stocks listed on the stock exchange or registered for trading on the Stock Exchange; and
 • If an enterprise specified in points a, b, and c above is borrowing and repaying foreign loans through its direct investment capital account, it may continue to maintain this account for borrowing purposes, repayment of foreign debts in accordance with the law on foreign loans and debt repayment of enterprises.

5. All of the following activities are confined to a DICA
(a) Transfer abroad:
 • Direct investment capital when reducing investment capital; transfer investment projects; ending, liquidating, terminating the operation of investment projects, BCC contracts, PPP contracts;
 • Principal, interest, and expenses for foreign loans (except in case enterprises invested by foreign direct investment are allowed to open a loan account when the loan’s currency does not correspond to the currency of the opened DICA); profits and lawful revenue sources related to direct investment in Vietnam;
(b) The payment of transfer’s value of shares or contributed capital between Vietnam-based-in investors and non-Vietnam-based-in investors at enterprises invested by foreign direct investment; and
(c) The payment of transfer’s value of investment projects:
 • Between non-Vietnam-based-in investors or between non-Vietnam-based-in investors and Vietnam-based-in investors in BCC contracts;
 • Between non-Vietnam-based-in investors or between non-Vietnam-based-in investors and Vietnam-based-in investors directly implementing PPP projects

6. Transitional term
 • The conversion between the DICA and IICA must be made within 01 year as from the effective date of this Circular 06 (i.e. no later than 6 September 2020);
 • Enterprises whose foreign investors own more than 51% of their charter capital but only opened IICA, they need to close IICA and open DICA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *