Những quy định pháp luật Việt Nam về dịch vụ liên quan đến gia đình

1. Căn cứ pháp lý

AFAS, EVFTA, CPTPP

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

2.Điều kiện chi tiết

2.1. AFAS, EVFTA: Dịch vụ xã hội (CPC 933): Cho phép thành lập liên doanh trong đó vốn góp nước ngoài không vượt quá 70%.

2.2. CPTPP: Phụ lục NCM II-VN-25:

Dịch vụ xã hội (CPC 933): Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng và duy trì bất kỳ biện pháp nào liên quan đến các phân ngành liệt kê ở trên.

2.3. Pháp luật Việt Nam

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong các trường hợp cơ sở có trụ sở chính đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do các tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *