Hồ sơ cho vị trí làm việc Nhà Quản lý, Giám Đốc Điều hành

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, để nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, chúng ta cần có văn bản, giấy tờ chứng minh người nước ngoài đáp ứng các điều kiện cho chức danh dự kiến xin.
Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành có thể là:
  • Văn bản bổ nhiệm nhà quản lý, giám đốc điều hành;
  • Giấy phép lao động hiện tại hoặc gần nhất chứng minh vị trí tương đương;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên nhà quản lý, giám đốc điều hành;
  • Văn bản chứng minh kinh nghiệm;
  • Các hồ sơ pháp lý khác có thể hiện người lao động nước ngoài đó giữ chức vụ Quản lý hoặc Điều hành doanh nghiệp như Điều lệ Công ty, Thỏa thuận Đại diện quản lý vốn góp…

Lưu ý: Sở Lao động Thương Binh và Xã hội có quyền yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp đồng thời các văn bản trên đây nếu xét thấy cần thiết. Do đó Doanh nghiệp cần tham khảo Sở Lao động hoặc các Đơn vị tư vấn uy tín trước khi thực hiện để tránh bị động và thời gian chuẩn bị hồ sơ bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *