Người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động với Giám đốc công ty

Giám Đốc Công Ty là người đại diện theo pháp luật và là người thay mặt công ty đứng ra xác lập hợp đồng lao động với người lao động của công ty. Vậy, ai là người có thẩm quyền thay mặt công ty ký kết hợp đồng lao động với Giám Đốc Công Ty?

Việc xác định thẩm quyền trong trường hợp này tương đối phức tạp và sẽ phải căn cứ vào loại hình công ty được quy định trong Luật Doanh Nghiệp 2020, cụ thể:


1. ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

Đối với công ty cổ phần, căn cứ khoản 1 điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, “Hội đồng quản trị (HĐQT) bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc “.

Theo điểm i khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 thì HĐQT có nghĩa vụ: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định…”.

Như vậy, hợp đồng lao động đối với Giám đốc hoặc TGĐ công ty là do HĐQT ký. Do HĐQT thực hiện các công việc thông qua Chủ tịch HĐQT, do đó, trong trường hợp này, Chủ tịch HĐQT sẽ là người ký hợp đồng lao động với Giám đốc Công Ty.


2. ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN HOẶC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Đối với các công ty hoạt động theo mô hình này, điểm đ khoản 2 điều 55 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Hội Đồng Thành Viên (HĐTV) được quyền “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”.

Như vậy, hợp đồng lao động đối với Giám đốc hoặc TGĐ công ty là do HĐTV ký. Tương tự như HĐQT, do HĐTV thực hiện các công việc thông qua Chủ tịch HĐTV, do đó, trong trường hợp này, Chủ tịch HĐTV sẽ là người ký hợp đồng lao động với Giám đốc Công Ty.


3. ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty TNHH Một thành viên có cá nhân là chủ sở hữu hoặc công ty là chủ sở hữu hoạt động theo mô hình chủ tịch công ty.

Điều 76 Luật Doanh nghiệp 2020 tại điểm c khoản 1 có quy định Chủ Sở Hữu được quyền “quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty”.

Theo quy định này, chủ sở hữu không phải là người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với Giám Đốc Công ty.

Điều 82 Luật Doanh nghiệp 2020 tại  khoản 1 có quy định “Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty”

Quy định này cũng không ghi rõ thẩm quyền ký kết Hợp đồng lao động mà chuyển thành quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Theo chúng tôi, quyền Thuê ở đây cũng có thể hiểu là quyền ký kết Hợp Đồng Lao Động.

Do đó, theo chúng tôi, hợp đồng lao động đối với Giám đốc hoặc TGĐ công ty này sẽ do Chủ Tịch Công Ty ký kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *