Quy định mới về biểu mẫu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đây là quy định mới của Thông tư số 01/2021/ TT-BKHĐT hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp quy định 99 biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp và hộ gia đình là chủ sở hữu duy nhất được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, bao gồm:
  • Danh sách người đại diện theo pháp luật / người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10);
  • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);
  • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2);
  • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9);
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh / tiếp tục kinh doanh trước thời hạn mà doanh nghiệp / chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã thông báo (Phụ lục II-19);
  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh / văn phòng đại diện / địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20);
  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22);
  • Giấy đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-24); Vân vân.

Thông tư số 01/2021 / TT-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021, thay thế Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 và Thông tư số 02/2019 / TT-BKHĐT ngày 8 tháng 1 năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *