Mua bán và sáp nhập (M&A) là các giao dịch trong đó quyền sở hữu của các công ty, tổ chức kinh doanh khác hoặc đơn vị hoạt động của họ được chuyển giao hoặc kết hợp. Là một khía cạnh của quản lý chiến lược, M&A có thể cho phép doanh nghiệp phát triển, thu nhỏ, thay đổi bản chất hoạt động kinh doanh hoặc nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc ra quyết định liên quan đến Sáp nhập & Mua lại có thể có ảnh hưởng to lớn đến sự tồn tại và phát triển của cả hai bên liên quan. Ngoài ra, thủ tục pháp lý của Việt Nam đối với việc mua bán và sáp nhập rất phức tạp.

Trong trường hợp bạn chưa có kinh nghiệm mua bán và sáp nhập cũng như không rành về các thủ tục pháp lý liên quan thì việc liên hệ với chúng tôi là giải pháp tốt nhất. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên sâu luôn sẵn sàng giải thích mọi khía cạnh liên quan đến hoạt động mua bán và sáp nhập.

Các dịch vụ của chúng tôi:

  • Đánh giá ban đầu về mức độ thành công và an toàn đối với các giao dịch;
  • Tư vấn giải pháp về cấu trúc và cơ cấu thuế hiệu quả sau cho giao dịch;
  • Tiến hành đánh giá tình trạng pháp lý trước giao dịch mua lại, sáp nhập;
  • Đàm phán mua bán, sáp nhập và soạn thảo các hồ sơ pháp lý;
  • Thực hiện các thủ tục đăng ký.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đại diện cho bạn hoàn thành các thủ tục pháp lý. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là cung cấp các giấy tờ cần thiết.

Mergers and acquisitions (M&A) are transactions in which the ownership of companies, other business organizations or their operating units are transferred or combined. As an aspect of strategic management, M&A can allow enterprises to grow, shrink, change the nature of their business or improve their competitive position.

From a legal point of view, a merger is a legal consolidation of two entities into one entity, whereas an acquisition occurs when one entity takes ownership of another entity’s stock, equity interests, or assets. From a commercial and economic point of view, both types of transactions generally result in the consolidation of assets and liabilities under one entity, and the distinction between a “merger” and an “acquisition” is less clear. A transaction legally structured as a merger may have the effect of placing one party’s business under the indirect ownership of the other party’s shareholders, while a transaction legally structured as an acquisition may give each party’s shareholders partial ownership and control of the combined enterprise. A deal may be euphemistically called a “merger of equals” if both CEOs agree that joining together is in the best interest of both of their companies, while when the deal is unfriendly (that is, when the management of the target company opposes the deal) it may be regarded as an “acquisition”.

Decision-making related to Merger & Acquisition can have an enormously influence on the existence and development of both parties involved. In addition, Vietnamese legal procedures for mergers and acquisitions are complicated. In case you have no experience in mergers and acquisitions and are not familiar with related legal procedures, contactin us is the best solution. We have a team of specialized consultants who are always ready to explain every aspect related to mergers and acquisitions. Besides, we will represent you to complete legal procedures. All you need to do is just provide the required documents.