Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh/giấy phép theo yêu cầu của ngành, nghề kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở có mối quan hệ tốt với các cơ quan cấp phép có thẩm quyền tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xin giấy phép kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Xin cấp Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam (Kinh doanh/Đầu tư/Lao động);
 • Giấy phép lao động và miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;
 • Thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện;
 • Thủ tục Thông báo và đăng ký website thương mại điện tử;
 • Giấy phép vệ sinh an toàn Thực phẩm cho nhà hàng, cơ sở ăn uống, sản xuất thực phẩm;
 • Giấy phép An ninh và Phòng cháy chữa cháy;
 • Hợp pháp hóa lãnh sự và Chứng nhận lãnh sự;
 • Các loại giấy phép theo ngành nghề và theo quy định của nhà nước tại từng thời điểm.

Bảng báo giá. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@duongluat.com để yêu cầu báo giá. Xin lưu ý rằng mức phí sẽ chỉ mang tính chất tham khảo và được chúng tôi sửa đổi dựa trên các tài liệu được cung cấp.

Conditional business lines are specifically regulated by the laws of Vietnam. In the process of business operation, enterprises must obtain business licenses/permits required for their business lines and industries, ensuring compliance with the laws.
On a basis of a good relationship with competent licensing authorities in Vietnam. We can help Clients save time and costs in obtaining their business licenses. Our service includes:

Visa (Business/Investment/Labor);
Work permit and work permit exemption;
Temporary Residence Card;
Investment registration certificate and enterprise registration certificate;
Retail Business License;
Trading License;
Construction permit;
Notification and registration websites;
Food License;
Security and Fire protection License;
Consular Legalization and Consular Certification;
Other licenses.


Quotation. Please send an email to us at info@duongluat.com to request the quotation. Please be advised that the fee will be for reference only and amended by us according to the documents.