Chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng của chúng tôi trở thành khách hàng thường xuyên và duy trì mối quan hệ lâu dài với chúng tôi. Để chính thức hóa mối quan hệ này, chúng tôi sẽ ký kết Thỏa thuận Tư vấn Thường xuyên với khách hàng.

Các nhiệm vụ chính mà Dịch vụ Tư vấn Thường xuyên của chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Đưa ra lời khuyên liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động hoặc xem xét các vấn đề về quyền lợi của người lao động.
 • Rà soát, sửa đổi sổ tay người lao động và nội quy lao động.
 • Thực hiện việc xem xét và phân tích hợp đồng.
 • Tư vấn cách quản lý rủi ro pháp lý cho khách hàng.
 • Thực hiện thẩm định về M&A.
 • Đàm phán hợp đồng thuê và nhà thầu độc lập.
 • Cung cấp lời khuyên khi gọi cho giám đốc điều hành và quản lý.
 • Xác định, hiệu đính và tư vấn quản lý bên ngoài.
 • Thực hiện lựa chọn, phân tích và xem xét thực thể.
 • Chuẩn bị các biên bản và nghị quyết của công ty.
 • Kế hoạch kinh doanh.
 • Đàm phán dàn xếp.
 • Cắt giảm lao động.
 • Các vấn đề về cấp phép.

Xét về khoản phí tư vấn thường xuyên hàng tháng, văn bản thỏa thuận này thể hiện cam kết của Dương Luật là luôn luôn phục vụ với tư cách là cố vấn pháp lý bên ngoài của khách hàng trong thời hạn tư vấn và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý của tất cả các luật sư của chúng tôi thông qua các các bộ phận tư vấn của Công ty.

 

We encourage all our clients to become general retainer clients and maintain a continuing relationship with us. To formalize this relationship, we shall enter into a General Retainer Agreement with a client.

The key tasks our In-House Counsel Services provide include:

 • Provide advice regarding terminating labour contracts with employees or reviewing employee benefits issues.
 • Reviewing and revising employee handbooks and internal labour regulations.
 • Making contract review and analysis.
 • Providing advice on how to manage the legal risks for clients.
 • Carrying out due diligence on M&A.
 • Negotiating lease and Independent contractor agreements.
 • Providing on-call advice to executives and management.
 • Identifying, vetting, engaging, and managing special outside counsel.
 • Making entity selection, analysis, and review.
 • Preparing corporate minutes and resolutions.
 • Business Planning.
 • Settlement negotiations.
 • Workforce Reductions.
 • Licensing issues.

In consideration for a fixed monthly retainer fee, this written agreement embodies DUONG LUAT’ commitment to serve as the clients’ external legal counsel at all times during the retainer term and make available to the client the legal services of all of our lawyers through its various practice departments of the Firm.