Chúng tôi tự hào đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng về hồ sơ đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cũng như đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp ở nước ngoài. Với mục tiêu phục vụ khách hàng, lợi ích của khách hàng được tôn trọng trên hết.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm:

 • Soạn thảo các yêu cầu về bằng sáng chế và thông số kỹ thuật, chuẩn bị và nộp đơn, đảm bảo đăng ký bằng sáng chế/kiểu dáng công nghiệp.
 • Thực hiện tìm kiếm bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, tư vấn về khả năng cấp bằng sáng chế.
 • Tư vấn và hỗ trợ thường niên đối với các bằng sáng chế.
 • Hỗ trợ kháng nghị các phản đối và thực hiện các hành động hủy bỏ liên quan đến bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.
 • Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và các nước khác.
 • Đăng ký nhãn hiệu khu vực/quốc tế theo Thương hiệu Cộng đồng (CTM) hoặc Thỏa thuận Madrid.
 • Tìm kiếm và phân tích tính khả dụng của nhãn hiệu.
 • Xin gia hạn đăng ký nhãn hiệu.
 • Cung cấp lời khuyên về vi phạm nhãn hiệu có thể xảy ra.
 • Khởi xướng/bảo vệ các nhãn hiệu trùng lặp, tương tự và hủy bỏ quyền.

Đọc thêm: Tổng thể về Sở hữu trí tuệ Việt Nam

We are proud to have provided legal consultancy service to clients with applications for registrations, extension, transfer of Intellectual property rights, complaints against intellectual property rights in Vietnam as well as registrations for intellectual property rights for overseas businesses. With their customer-driven service mentality, customers’ interests are respected above all.

 • Drafting patent claims and specifications, and preparing, filing, and securing registration of patent/industrial design.
 • Conducting patent and industrial design searches and advising on patentability.
 • Advising and assisting in the annuity of patents.
 • Assisting in appeals against oppositions and taking cancellation actions relating to patent and industrial designs.
 • Taking prosecution of trademark applications in Vietnam, Laos, Cambodia, and other countries.
 • Taking prosecution of regional and/or international trademark applications under Community Trade Mark (CTM) and/or Madrid Agreement/Madrid Protocol.
 • Trademark availability searches and analysis.
 • Applying for the renewal of trademark registrations.
 • Providing possible trademark infringement advice.
 • Initiating/defending trademark opposition and taking cancellations.

Read more: Overall about Vietnam Intellectual Property