Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện này (‘Điều khoản sử dụng’). Bằng cách xem và sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản hiển thị bên dưới. Phần được gọi là ‘Đảm bảo’ chứa thông tin quan trọng về quyền của bạn và trách nhiệm của chúng tôi.


Chúng tôi là ai

Chúng tôi, Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp và Đầu tư Dương Luật, sở hữu và điều hành trang web. Chúng tôi là một công ty có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – số đăng ký của chúng tôi là 0313579716 và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại 42/33 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trang web này hoặc các điều khoản này, vui lòng sử dụng các chi tiết liên hệ có liên quan được nêu trên trang “Liên hệ“.

Thông tin trên trang web này (“Trang web” hoặc “Trang web”) được cung cấp bởi Dương Luật và các chi nhánh hoặc công ty con của nó (gọi chung là “Dương Luật”) cho các mục đích thông tin chung. Nó không cấu thành lời khuyên hoặc dịch vụ pháp lý, kế toán, thuế, hoặc chuyên nghiệp khác và nó được trình bày mà không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin.

Mặc dù Dương Luật đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy, Dương Luật không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào, hoặc về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Tất cả thông tin trong trang web này được cung cấp nguyên trạng mà không có bảo hành hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, không đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời của các ấn phẩm, bài báo, video, podcast, thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, và đồ họa liên quan có trên trang web hoặc bất kỳ kết quả nào thu được từ việc sử dụng thông tin này, và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, không giới hạn ở các đảm bảo về hiệu suất, khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, Dương Luật, hoặc các đối tác, đại lý hoặc nhân viên của Dương Luật sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc hành động được thực hiện dựa trên thông tin trong Trang web này hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.


Quy tắc ứng xử chung

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không làm hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ điều nào sau đây

 • can thiệp vào việc sử dụng hoặc tận hưởng các trang web của chúng tôi của người dùng khác;
 • khác với những gì được nêu rõ ràng ở đây hoặc như được đăng ở những nơi khác trên trang web của chúng tôi, tái tạo, phân phối, “đóng khung”, “phản chiếu”, “trích xuất”, tái xuất bản hoặc truyền lại thông tin hoặc nội dung đã được cung cấp bởi Dương Luật hoặc được tìm thấy trên các trang web của chúng tôi mà không rõ ràng sự cho phép trước bằng văn bản của Dương Luật;
 • truy cập Trang web thông qua một giao diện trái phép, hoặc theo bất kỳ cách thức trái phép nào;
 • thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng giao thông lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng đối với hệ thống hoặc cơ sở hạ tầng của Dương Luật;
 • sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép phụ, bán, dịch, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc dịch ngược bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi hoặc bằng bất kỳ cách nào để cung cấp trang web của chúng tôi thông qua bất kỳ bên thứ ba nào;
 • sử dụng bất kỳ trình thu thập dữ liệu, bot, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình khác để truy cập, tìm kiếm, tải xuống, truy xuất, lập chỉ mục hoặc “dữ liệu của tôi” bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào từ các trang web của chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày nội dung có sẵn thông qua các trang web của chúng tôi;
 • can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động bình thường hoặc tính bảo mật của các trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hoạt động nào được thực hiện trên hoặc thông qua các trang web của chúng tôi, bao gồm bằng cách “tấn công” hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi;
 • đưa vào bất kỳ vi rút, trojan, bom hẹn giờ, sâu, công cụ hủy bỏ, thông điệp bí ẩn hoặc chương trình máy tính hoặc quy trình lập trình khác có thể làm hỏng hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web, bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi, bất kỳ dịch vụ hoặc hoạt động nào được thực hiện trên hoặc thông qua các trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ hệ thống nào;
 • đánh chặn bất hợp pháp bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin bí mật hoặc cá nhân nào; hoặc
 • can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web.

Nội dung

Chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu tất cả các quyền đối với tất cả các tài liệu có trong trang web và thông tin mà trang web thu thập (chúng tôi gọi tất cả những điều này là ‘nội dung’). Điều này bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và nhãn hiệu.


Sử dụng Bản tin, Hình ảnh và Nội dung Liên quan

Các bản phát hành xuất bản và tất cả ảnh, video và bất kỳ nội dung đa phương tiện liên quan nào khác (gọi chung là “Nội dung xuất bản”) do Dương Luật và các công ty con của nó phân phối và đăng trên trang web của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng cho mục đích biên tập, nghĩa là tin tức, thực tế, giáo dục, lợi ích công cộng, mục đích thông tin và / hoặc lịch sử trong đó một thỏa thuận cụ thể và riêng biệt với chúng tôi cung cấp cho phép này. Nội dung Phát hành Ấn phẩm không được sử dụng cho mục đích thương mại, nghĩa là quảng cáo, tiếp thị, buôn bán, khuyến mại hoặc chứng thực hàng hóa hoặc dịch vụ theo bất kỳ cách nào.

Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản sử dụng này (“TOU”) hoặc theo cách khác được Dương Luật cho phép rõ ràng trước bằng văn bản, Nội dung xuất bản không được xuất bản lại, sao chép, phát trực tuyến hoặc phân phối lại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Dương Luật.

Khi bạn đã được cấp văn bản cho phép sử dụng biên tập các bức ảnh, bạn phải: (i) chỉ sử dụng mỗi bức ảnh trong bối cảnh bản tin mà nó đã được phân phối; (ii) bao gồm mọi chú thích và / hoặc văn bản liên quan đến mỗi bức ảnh, bao gồm các liên kết, nếu được yêu cầu trong  dữ liệu; (iii) nếu có, hãy hiển thị thông báo bản quyền có trong dữ liệu cho mỗi bức ảnh; và (iv) tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào khác có trong dữ liệu cho mỗi bức ảnh, bao gồm nhưng không giới hạn thời hạn cấp phép, lãnh thổ hoặc giới hạn phương tiện.

Liên quan đến việc sử dụng biên tập ảnh, bạn không bao giờ được: (i) thay đổi, xoay, thao tác hoặc cắt ảnh theo bất kỳ cách nào làm thay đổi tính toàn vẹn của biên tập hoặc bản chất thiết yếu của ảnh; (ii) sử dụng hình ảnh theo bất kỳ cách nào khiêu dâm, phỉ báng hoặc có thể bị phản đối; hoặc (iii) vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hành nghề nào.

Dương Luật không chịu trách nhiệm về Nội dung Phát hành Xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, công khai, quyền riêng tư, hợp đồng hoặc các quyền khác, hoặc tính chính xác, kịp thời, toàn vẹn, chất lượng, an toàn, phù hợp hoặc các khía cạnh khác của bất kỳ thông tin hoặc nội dung khác có trong đó.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh tính chính xác và đầy đủ của Nội dung phát hành xuất bản và xác định xem có cần thiết bất kỳ quyền nào để sử dụng Nội dung phát hành xuất bản hay không và nếu có, để đảm bảo các quyền đó trước khi bạn sử dụng Nội dung phát hành xuất bản. Nếu bạn chọn dựa vào hoặc sử dụng Nội dung phát hành ấn phẩm theo bất kỳ cách nào, bạn tự chịu rủi ro và không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào từ Dương Luật, các chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Dương Luật.


Bạn có thể

 • xem và hiển thị nội dung trên màn hình máy tính;
 • in các trang riêng lẻ trên giấy hoặc sao chụp số lượng hợp lý (hoặc cả hai); và
 • lưu trữ nội dung dưới dạng điện tử trên ổ cứng máy tính của bạn chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
 • Bạn không được sao chép, chuyển giao, bán, xuất bản hoặc kiếm lợi nhuận từ bất kỳ nội dung nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước. Nội dung bao gồm một số nhãn hiệu (bao gồm Dương Luật) thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Bằng cách cung cấp các nhãn hiệu trên trang web, chúng tôi không cho phép bạn sử dụng chúng.

Giấy phép

Theo các hạn chế liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn được nêu chi tiết trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn đặc biệt cấp cho Dương Luật và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của mình quyền vĩnh viễn, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, không độc quyền và cấp phép cho:

 • sao chép, hiển thị, phân phối, sử dụng, thực hiện, truyền, lưu trữ và lưu trữ thông tin và nội dung do bạn gửi theo quyết định riêng của Dương Luật, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) theo chỉ dẫn của hành động và / hoặc hướng dẫn của bạn; (ii) khi cần thiết để cung cấp dịch vụ khách hàng; và (iii) nếu cần thiết để cung cấp chức năng của Trang web;
 • truy cập và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn cũng như bất kỳ thông tin và nội dung nào khác do bạn gửi, nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu hành động đó, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, là cần thiết để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thực thi các ĐIỀU KIỆN này; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (iv) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Dương Luật hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; và
 • kết hợp thông tin và nội dung do bạn đăng vào các bộ sưu tập, các tác phẩm phái sinh, và các tài liệu tiếp thị và quảng cáo cho Trang web và cho Dương Luật, đồng thời xuất bản và cung cấp các kho lưu trữ thông thường có chứa thông tin và nội dung do bạn đăng; bất kỳ tổng hợp, tác phẩm phái sinh và tài liệu tiếp thị và quảng cáo nào như vậy có thể được sao chép, xuất bản, trình diễn, hiển thị và phân phối trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, cho bất kỳ và tất cả các bên thứ ba mà không phải bồi thường hoặc ghi công cho bạn.

Bảo hành

Nội dung chỉ dành cho thông tin chung và chúng tôi cung cấp khi có sẵn. Chúng tôi cẩn trọng hợp lý để kiểm tra xem nội dung có chính xác và hoàn chỉnh trước khi chúng tôi xuất bản trên trang web hay không. Tuy nhiên, vì chúng tôi lấy nội dung từ một số nguồn khác nhau – và do các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin qua Internet – chúng tôi không thể đảm bảo rằng nội dung sẽ luôn chính xác, sẵn có, hoàn chỉnh hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung không có vi-rút hoặc bạn sẽ luôn có thể sử dụng trang web mà không bị gián đoạn hoặc lỗi. Nếu bạn tải bất kỳ nội dung nào xuống máy tính của mình hoặc lấy nội dung từ trang web theo bất kỳ cách nào khác, bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào trên đó.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ sai sót, sai sót hoặc lỗi nào khác trong trang web và nội dung, hoặc về cách bạn sử dụng trang web và nội dung.

Tuy nhiên, không có gì trong các điều khoản này loại bỏ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi không thể giới hạn hoặc loại trừ theo luật liên quan.


Liên kết đến các trang web khác

Trang web có thể chứa các liên kết hoặc tham chiếu đến các sản phẩm, tài liệu hoặc trang web được cung cấp bởi các tổ chức độc lập với chúng tôi, bao gồm cả cơ quan nhà nước (chúng tôi gọi là “‘các bên thứ ba”), trực tiếp hoặc thông qua các khung (ví dụ: trong đó hai hoặc nhiều trang web được hiển thị dưới dạng trang duy nhất). Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp tài liệu này, nhưng chúng tôi không giới thiệu, xác nhận hoặc quảng bá tài liệu này theo bất kỳ cách nào. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về tài liệu của bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp, bạn nên liên hệ với bên thứ ba có liên quan. Bạn được liên kết đến trang web của chúng tôi cho các nội dung mà bạn dẫn chiếu cho mục đích tham khảo và giới thiệu dịch vụ.


Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi thực hiện chính sách của bạn nghiêm túc. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn sử dụng trang web chỉ được sử dụng theo các điều khoản của Tuyên bố về Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Dịch vụ

Có thể, thông qua các trang web khác mà chúng tôi điều hành và cung cấp các liên kết đến từ trang web này, để bạn có quyền truy cập vào cơ sở dịch vụ. Không có gì trên trang này hoặc các trang web khác mà chúng tôi điều hành tạo ra lời đề nghị từ phía chúng tôi để bán bất kỳ dịch vụ nào. Cách bạn mua và sử dụng dịch vụ sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện riêng biệt và bạn có thể cần đăng ký với chúng tôi hoặc một tổ chức khác.


Những vấn đề khác

Nếu bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền thích hợp nhận thấy rằng bất kỳ điều khoản nào trong số này không hợp lệ, điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác trong thông báo này. Nếu bạn hoặc chúng tôi không tận dụng được bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có theo các điều khoản này, điều đó không có nghĩa là bạn hoặc chúng tôi đang từ bỏ quyền đó.

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung (bao gồm các điều khoản này) vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cho bạn biết về bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản này bằng cách hiển thị ngày thay đổi trong phần ‘Cập nhật lần cuối’ bên dưới. Bằng cách sử dụng trang web sau ngày chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý với các thay đổi.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến TOU này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số +84 28 3838 6989 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@duongluat.com