Những điều khoản và điều kiện dưới đây (“Điều khoản Dịch vụ”), được điều chỉnh theo các thông báo bằng văn bản sau này, sẽ được áp dụng cho các dịch vụ mà Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp và Đầu tư Dương Luật (“Bên B”) cung cấp cho Khách hàng (“Bên A”), trừ trường hợp giữa Bên B và Bên A có những thỏa thuận khác bằng văn bản. Cho mục đích của các Điều khoản Kinh doanh, mỗi vấn đề liên quan đến dịch vụ mà Bên B cung cấp cho Bên A được xem như một “Giao dịch/Vụ việc”. Thuật ngữ “Dương Luật” và “Bên B” (với bất cứ hình thức diễn đạt nào) đều có nghĩa là Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp và Đầu tư Dương Luật (có trụ sở tại địa chỉ: 42/33 Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh).


1. Khách hàng

Theo mục đích công việc của Bên B, Khách hàng là (những) cá nhân, pháp nhân hay những pháp nhân được xác định trong Thư Chào phí của Bên B. Nhiệm vụ chăm sóc Khách hàng của Bên B đã được nêu cụ thể trong Thư Chào phí, Bên B chỉ tư vấn riêng cho Khách hàng. Không cá nhân nào được phép dựa trên tư vấn này mà chưa có sự đồng ý của Bên B.


2. Phạm vi Dịch vụ

Phạm vi công việc của Bên B đối với mỗi Giao dịch/Vụ việc sẽ được thỏa thuận giữa Bên A và Bên B theo từng thời điểm. Bên B sẽ không thực hiện các công việc không được quy định cụ thể trong Hợp đồng và/hoặc thoả thuận bằng văn bản của hai Bên.


3. Các nhà tư vấn

Phạm vi công việc của Bên B chỉ bao gồm các công việc như đã đề cập trong Hợp đồng Dịch vụ. Phạm vi công việc của Bên B không bao gồm các vấn đề  pháp lý, tài chính, thuế, hay kế toán, theo đó Bên A sẽ sử dụng tư vấn từ nhà tư vấn chuyên nghiệp riêng cho những vấn đề này. Nếu Bên B xét thấy cần thiết phải chỉ định các nhà tư vấn khác đối với Giao dịch/Vụ việc, Bên B sẽ đề xuất và thỏa thuận trước với Bên A và được Bên A chấp thuận bằng văn bản về việc chỉ định của mình. Khi Bên B thay mặt Bên A chỉ định các nhà tư vấn khác, Bên A sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ chi phí của họ bao gồm phí, các dịch vụ khác, các chi tiêu, thuế hàng hóa hay thuế dịch vụ và bất kỳ lãi suất nào khác. Bên B không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hành động, sai sót hay thiếu sót nào của các nhà tư vấn đó ngoại trừ do lỗi của Bên B.


4. Phí

4.1       Phí dịch vụ của Bên B liên quan đến Giao dịch/Vụ việc sẽ được thỏa thuận giữa Bên A và Bên B tại phần chính Hợp đồng.

4.2       Trong quá trình thực hiện, Bên B có thể nhân danh Bên A thanh toán những chi phí của Bên A và được Bên A chấp thuận trước. Trừ khi có thỏa thuận khác trong Hợp đồng Dịch vụ trên đây, những chi phí sau đây sẽ do Bên A tự chịu, bao gồm:

4.2.1    Chi tiêu (ví dụ chi phí cho bên thứ ba, lệ phí chứng từ, phí đệ đơn/đăng ký, phí nghiên cứu bên ngoài, và phí chuyển khẩu, gửi thư, bưu phí); và

4.2.2    Bất kỳ chi phí hợp lý liên quan đến Điều khoản này sẽ do Bên A tự chịu và được Bên A đồng ý trước.


5. Hóa đơn

Bên B xuất hóa đơn cho bên A từng đợt theo Hợp đồng. Tùy vào thỏa thuận trong Hợp đồng, Bên B sẽ xuất hóa đơn bằng tiền đồng Việt Nam hay bằng Đô La Mỹ.


6. Lãi suất trả chậm

Trừ khi có thỏa thuận khác, các khoản tiền sẽ được thanh toán không trễ hơn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được hóa đơn từ Bên B, trừ khi khoản tiền đó đang trong quá trình tranh chấp/xác minh.


7. Thông tin

Trừ khi Bên A yêu cầu ngược lại, Bên B sẽ thông tin trực tiếp, không cần tham chiếu trước với Bên A, cho những cá nhân (bao gồm nhân viên của Bên A hoặc phía cố vấn khác của Bên A) mà Bên B đã được chỉ định bởi Bên A trước đó có liên quan hợp lý đến Giao dịch/Vụ việc và có thể hỗ trợ trong các dịch vụ của Bên B theo từng thời điểm. Bên B có thể liên lạc với họ và với bất kỳ bên liên quan nào khác bằng bất cứ hình thức nào (bao gồm thư điện tử). Trừ khi Bên A có yêu cầu ngược lại, Bên B cho rằng Bên A sẽ chấp thuận sự liên lạc của Bên B với Bên A bằng thư điện tử.


8. Hồ sơ giấy tờ

Bên A đồng ý rằng Bên B có thể hủy các tài liệu bằng văn bản của Bên B (ngoài các tài liệu mà Bên A yêu cầu Bên B bàn giao cho Bên A hoặc một người nào khác) sau ba (03) năm tính từ khi Bên B gửi hóa đơn cuối cùng cho Bên A và sau thông báo bằng văn bản được gửi cho Bên A để thông báo về vấn đề trên.


9. Bản quyền

Bên B sẽ giữ bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với sản phẩm dịch vụ của Bên B, nhưng Bên A sẽ có giấy phép không hủy ngang để sử dụng và sao chép các tài liệu mà Bên B chuẩn bị cho Giao dịch/Vụ việc, không bao gồm các vấn đề khác (trừ khi có thỏa thuận khác).


10. Chấm dứt

Bên A có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ tư vấn của Bên B bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên B trước ít nhất bảy (7) ngày. Bên A vẫn phải chịu trách nhiệm về phí và chi phí cho các công việc mà Bên B đã làm cho tới thời điểm chấm dứt sử dụng dịch vụ. Bên B sẽ hoàn trả cho Bên A mọi giấy tờ, văn bản gốc bao gồm bản cứng và bản mềm cùng với sản phẩm cập nhật công việc được hoàn tất cho đến thời điểm chấm dứt và cập nhật tiến độ thực hiện dịch vụ cho Bên A trước khi Bên A chi trả cho lần thanh toán cuối.


11. Rửa tiền/Tài trợ khủng bố

Bên B sẽ chiếu theo luật Việt Nam, các luật áp dụng và các quy định khác đối với vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố. Để hoàn thành các nghĩa vụ hợp pháp của Bên B, Bên B có thể yêu cầu Bên A cung cấp cho Bên B ngay lập tức các chứng từ xác minh của Bên A (và nếu cần thiết thì bao gồm thêm chứng cứ nhận dạng của nhân viên của Bên A) và/hoặc các thông tin liên quan khác (kể cả bằng chứng xác minh nguồn gốc và quyền sở hữu các quỹ) ngay khi bắt đầu mối quan hệ giữa Bên B với Bên A và vào bất cứ thời điểm nào trong suốt quá trình hợp tác làm việc.


12. Quyền của Bên thứ Ba

Cá nhân không phải là một bên nêu trong thỏa thuận của Hợp đồng Dịch vụ giữa Bên B và Bên A (“Thỏa thuận”) sẽ không có quyền thực hiện bất cứ điều khoản nào của Thỏa thuận.


13. Luật điều chỉnh và Trọng tài

Toàn bộ Hợp đồng và các bộ phận cấu thành của nó được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, nếu không có quy định khác, sẽ được Các Bên giải quyết theo cách thức hợp tác và thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không đạt được thoả thuận trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày tranh chấp, việc tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo qui tắc tố tụng của VIAC. Hội đồng trọng tài gồm 01 (một) trọng tài. Nơi giải quyết tranh chấp là TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.


14. Các mâu thuẫn

Bên B có những thủ tục chặt chẽ được đưa ra nhằm tránh những rủi ro nghiêm trọng hay những mâu thuẫn lợi ích giữa các Bên khác trong quá trình thực hiện dịch vụ cho Bên A. Dựa trên việc tiếp nhận các thông tin về các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, những dữ liệu liên quan khác sẽ được đưa vào hệ thống quản lý hành nghề của Bên B sẽ thúc đẩy việc kiểm tra những mâu thuẫn tiềm năng.

Để cho phép Bên B tiến hành kiểm tra mâu thuẫn này, Bên A cần nhận biết và thông tin cho Bên B biết tất cả những cá nhân và pháp nhân liên quan hoặc có thể liên quan đến Giao dịch/Vụ việc. Nếu Bên A nhận thấy có mâu thuẫn nào đó có thể xảy ra thì phải ngay lập tức nêu ra cho đối tác chịu trách nhiệm đối với Giao dịch/Vụ việc hoặc bất kỳ đối tác nào khác của Công ty. Nếu có phát sinh mâu thuẫn từ vấn đề trên, Bên A đồng ý rằng sẽ tùy thuộc vào Bên B, chịu trách nhiệm cưỡng chế của pháp luật, quy chế nghề nghiệp hiện hành và lợi ích của Bên A và Bên A khác, và muốn quyết định xem là Bên B có nên tiếp tục thực hiện dịch vụ cho cả hai bên, cho một bên hoặc không cho bên nào.

Trong những trường hợp nhất định, Bên B có thể có một hoặc nhiều hơn một Bên A quan tâm hoặc sẽ quan tâm đến cùng một vấn đề chính của một Giao dịch/Vụ việc (ví dụ, các Bên A quan tâm đến việc mua lại một công ty được đem bán đấu giá hoặc quan tâm đến việc đấu thầu hợp đồng). Trong những trường hợp như vậy, Bên A đồng ý rằng Bên B được tự do cung cấp dịch vụ cho các Bên khác trong cùng một vụ việc, nhưng vẫn bảo đảm được tính bảo mật cho mỗi Bên mà Bên B cung cấp dịch vụ trong vụ việc đó. Bên B sẽ không thể cung cấp cho Bên A thông tin Bên B tiếp nhận từ Bên khác bao gồm thông tin cho việc nhận diện Bên khác hay thông tin về lợi ích của Bên khác từ Giao dịch/Vụ việc hay các thông tin chi tiết khác mà không có văn bản đồng ý trước đó. Trong trường hợp này, Bên B sẽ đề xuất thành lập một nhóm làm việc riêng để bảo đảm tính bảo mật các thông tin cho Bên đó.


15. Bảo mật

Bên B tôn trọng tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào Bên B nhận từ Bên A và các cố vấn khác trong khi thực hiện dịch vụ cho Bên A, và sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ ai mà chưa có văn bản đồng ý của Bên A trước đó, ngoại trừ các trường hợp sau:

Khi Bên B phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành hay quy định, hay quy chế nghề nghiệp, hay các văn bản áp dụng, hay phán quyết của tòa án có thẩm quyền ở bất cứ quốc gia nào, nhưng trong từng trường hợp việc cung cấp thông tin này đều có giới hạn và với mục đích rõ ràng; trường hợp khả thi và bằng chi phí của mình, Bên A có thể yêu cầu một cách hợp lý đối với việc tiết lộ thông tin; và

Đối với những đối tượng (bao gồm các cố vấn khác, các thành viên hay nhân viên của Công ty, các nhà thầu hay nhà cung cấp thứ ba được Bên B chỉ định) khi Bên B và Quý Bên A đều xét thấy việc cung cấp thông tin là cần thiết cho đối tượng này biết và hỗ trợ cho việc thực hiện Giao dịch/Vụ việc, với điều kiện là các đối tượng này cũng bị ràng buộc bởi cùng một nghĩa vụ bảo mật hoặc tương tự đối với việc tiết lộ.

Nghĩa vụ bảo mật sẽ vẫn giữ hiệu lực ngay cả khi chấm dứt thỏa thuận này.


16. Giới hạn trách nhiệm

Mức trách nhiệm tối đa của Bên B đối với mọi vấn đề liên quan đến Giao dịch/ Vụ việc chỉ giới hạn trong phạm vi mức phí dịch vụ (không bao gồm thuế GTGT và các chi phí) thể hiện trong hóa đơn và đã được trả cho Dương Luật liên quan đến Giao dịch/ Vụ việc.


17. Chất lượng dịch vụ

Nếu Bên A không hài lòng với bất kỳ điều gì trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bên B, Bên A nên liên hệ với người trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện Giao dịch/Vụ việc, người đứng đầu bộ phận có liên quan hay Luật sư Điều hành, là những người sẽ sẵn sàng trao đổi các vấn đề của Bên A và khi cần thiết sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại cho Bên A.


18 . Tính toàn vẹn của Hợp đồng

Hợp đồng cùng Phụ lục sẽ tạo thành một văn kiện duy nhất của các Bên Bó liên quan đến dịch vụ của Bên B được đề cập tại đây, và sẽ thay thế toàn bộ các ghi nhớ, thỏa thuận, cam đoan và cam kết trước đây và hiện tại, bằng văn bản và lời nói, liên quan đến các vấn đề trên. Hợp đồng cùng Phụ lục và các điều khoản và điều kiện đi kèm chỉ được chỉnh sửa, hoặc bổ sung khi có sự thỏa thuận giữa các Bên Bằng văn bản.


19. Các bản ký

Hợp đồng này có thể được ký trên nhiều bản, mỗi bản sẽ được xem là một bản gốc và tất cả các bản đều có giá trị tương đương và tạo thành một văn kiện duy nhất. Các văn bản đã ký khi được gửi bằng fax, email hoặc các hình thức khác thông qua phương tiện điện tử cũng được xem là có hiệu lực pháp lý như khi gửi bản gốc có chữ ký của Hợp Đồng.


20. Chống hối lộ/tham nhũng

Bên B tiến hành công việc kinh doanh của mình tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành về chống hối lộ và tham nhũng.

Tại mọi thời điểm, Bên B đã và sẽ không tham dự vào bất kỳ hoạt động, hành vi, hoặc công việc có thể cấu thành hành vi vi phạm luật chống tham nhũng để đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc lợi thế để thực hiện công việc cho Bên A.


21. Không lôi kéo

Trong suốt thời hạn của Hợp đồng và trong vòng năm năm sau khi Bên B hoàn tất các dịch vụ được quy định trong Hợp đồng, Bên A hoặc các Bên liên kết của Bên A sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp lôi kéo hoặc cố gắng lôi kéo, tuyển dụng hoặc thuê mướn nhân viên đang/đã làm việc cho Bên B mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.