Dịch vụ thu gom chất thải, dịch vụ quan trắc môi trường

1. Căn cứ pháp lý.

– WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP

– Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu.

– Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

– Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

2. Điều kiện chi tiết

2.1. Quy định tại các Biểu cam kết về sản xuất: Không hạn chế, ngoại trừ:

– Khẳng định rằng các dịch vụ được cung cấp để thực thi quyền hạn của Chính phủ như được quy định tại Điều I:3(c) có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền cho các nhà khai thác tư nhân.

Để đảm bảo phúc lợi công cộng, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ các hộ gia đình, chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và thành phố chỉ định.

– WTO: Hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài đã hết hiệu lực.

2.2. Pháp luật Việt Nam:

– Các điều kiện để cung cấp dịch vụ và được cấp phép cung cấp dịch vụ được quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 136/2018/NĐ-CP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *