Chính sách bảo mật này mô tả cách thức Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Doanh nghiệp Dương Luật (“Dương Luật”) sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà khách truy cập cung cấp khi họ sử dụng trang web này.

Chính sách Bảo mật giải thích cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, quản lý và bảo vệ. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này đều có hiệu lực khi đăng lên Trang web này. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để đảm bảo cập nhật của trang.


Thu thập dữ liệu, thông tin

Để xử lý hiệu quả các yêu cầu của bạn. Trang web cần thu thập một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại của bạn và trong một số trường hợp là chi tiết thanh toán, Số thẻ tín dụng trong trường hợp bạn quyết định mua dịch vụ.

Với mục đích đăng ký doanh nghiệp hoặc công ty của bạn, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và công ty về tên công ty được đề xuất, loại pháp nhân, mô tả hoạt động kinh doanh, địa chỉ đã đăng ký, tên và địa chỉ của các cổ đông, giám đốc và cán bộ của công ty, số tiền đã trả và mệnh giá của các cổ phiếu đó.

Tất cả Thông tin cung cấp cho công ty Thành lập tại Việt Nam sẽ được nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) và trở thành vấn đề được công khai, có nghĩa là công chúng có thể truy cập thông tin cần thiết trong hồ sơ. Tất cả Thông tin được cung cấp cho việc thành lập công ty cho các khu vực pháp lý nước ngoài không phải là vấn đề của hồ sơ công khai.

Trang web của chúng tôi được thiết lập để tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP, cookie về khách truy cập. Chúng tôi tự động thu thập địa chỉ Giao thức Internet (IP) của khách truy cập mà qua đó khách truy cập duyệt qua trang web của chúng tôi, thống kê về cách khách truy cập điều hướng và sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp chúng tôi hiểu khách truy cập và các mẫu lưu lượng truy cập trên trang web; Các số liệu thống kê này được sử dụng cho mục đích nội bộ để cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin một cách chính xác.

Chúng tôi không bao giờ bán, cho thuê hoặc trao đổi bất kỳ thông tin nào của bạn được thu thập trong quá trình duyệt, gửi biểu mẫu, trò chuyện trực tiếp, đặt hàng dịch vụ và quy trình thực hiện cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích nào.

Chúng tôi sử dụng email, SMS hoặc cuộc gọi để liên lạc với khách hàng về các thắc mắc, đơn đặt hàng của họ và về các tính năng của một số sản phẩm / dịch vụ nhất định đã được đặt hàng. Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng để thông báo cho bạn về các dịch vụ mới, bản cập nhật và ưu đãi đặc biệt của chúng tôi thông qua liên lạc định kỳ dựa trên sở thích của bạn. Bạn có thể chọn không nhận những thông tin liên lạc này.


Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi đã cam kết bảo mật nhất định thông tin của bạn. Để ngăn chặn bất kỳ truy cập trái phép hoặc tiết lộ nào, chúng tôi đã triển khai các hệ thống, quy trình và kiến ​​trúc vật lý, điện tử cần thiết để lưu giữ và bảo mật an toàn thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.


Tiết lộ

Nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc gửi thông báo pháp lý, chúng tôi có trách nhiệm tiết lộ hoặc cung cấp quyền truy cập Thông tin Cá nhân của bạn cho cơ quan chính phủ đó theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý.


Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web quan tâm, thông tin và ưu tiên khác. Tuy nhiên, khi bạn đã truy cập các liên kết này và rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về quyền riêng tư và bảo vệ bất kỳ dữ liệu nào bạn cung cấp trong khi duyệt các trang web đó và các trang web này không bị điều chỉnh bởi tuyên bố bảo mật này. Bạn nên đề phòng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web cụ thể trong quá trình duyệt.

Nếu bạn thấy rằng trang web này vi phạm bất kỳ điểm nào trong tài liệu chính sách bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số +84 28 3838 6989 hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@duongluat.com